Greek |  English

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ. Πρόκειται για τις πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με καταλυτική εξέλιξη την ανακάλυψη των μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου, ο κόσμος στράφηκε αποφασιστικά στη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών, κυρίως άνθρακα και υδρογονανθράκων.

Δύο ήταν οι κρίσιμοι παράγοντες στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τις ΑΠΕ, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ο πρώτος ήταν το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις, του 1973 και του 1979-80, οδήγησαν τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να αναθεωρήσουν την απόλυτη εξάρτηση τους από τα ορυκτά καύσιμα, και ιδιαίτερα το πετρέλαιο. Το δεύτερο στοιχείο που οδήγησε στην ολική επαναφορά των ΑΠΕ είναι, φυσικά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει αναχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας. Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης ΑΠΕ είναι τα εξής:

  • Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.
  • Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.
  • Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.
  • Μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
  • Επιτυγχάνουν αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, εξαιτίας της γεωγραφικής τους διασποράς, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων
  • Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας, αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
  • Ο εξοπλισμός τους είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.
  • Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.

Η ανάπτυξη της αγοράς Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, έχει ακολουθήσει κατά την τελευταία εικοσαετία μια σταθερά ανοδική πορεία αλλά υπολείπεται ακόμα σημαντικά από την αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ κατά την περίοδο αυτή έγινε, σχεδόν αποκλειστικά, με πρωτοβουλία ανεξάρτητων παραγωγών, οι οποίοι αξιοποίησαν με επιτυχία το σύστημα εγγυημένων τιμών και τις επιχορηγήσεις κεφαλαίου που θεσμοθέτησε η Πολιτεία ως οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη του τομέα στη χώρα. Σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην προσπάθεια ανάπτυξης των Α.Π.Ε. αποτέλεσαν οι πολύπλοκες αδειοδοτικές διαδικασίες, η κατάσταση και ο σχεδιασμός ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η έλλειψη σχετικού χωροταξικού πλαισίου. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους, οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια της ευρείας αξιοποίησης του εθνικού ανανεώσιμου δυναμικού. Έτσι η αγορά απέχει ακόμα από το να χαρακτηρισθεί αναπτυγμένη ή ώριμη.

Η VisionTask στα πλαίσια της διείσδυσης των εφαρμογών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, δημιούργησε το τμήμα των ΑΠΕ, με σκοπό τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση, κυρίως στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τις μικρές ανεμογεννήτριες, τις επενδύσεις στη βιομάζα εξετάζοντας παράλληλα την συμμετοχή της και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ όπως μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα και την γεωθερμία.

Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία